Algemene voorwaarden

1. Op alle door Koetshuis de Toegang (nader te noemen KdT) uitgebrachte offertes en aangegane overeenkomsten met betrekking tot de verhuur van de ruimte in de locatie van KdT zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Afwijkingen daarvan moeten uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2. KdT kan geheel vrijblijvend aan de wederpartij een optie op de faciliteiten van KdT verlenen. KdT doet alsdan een aanbieding of offerte met vermelding van de geldigheidsduur en kosten van deze optie. De maximale geldigheidsduur bedraagt veertien dagen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. De wederpartij dient binnen het verstrijken van de geldigheidsduur aan KdT kenbaar te maken gebruik te willen maken van de faciliteiten van KdT. Zo dat niet gebeurt, vervalt de aanbieding of offerte van KdT.
3. De aanbieding of offerte wordt definitief omgezet in een reservering nadat een ondertekend locatiehuurcontract van de wederpartij is ontvangen.
4. De door KdT opgegeven prijzen zijn voorlopig en inclusief eventuele vergoedingen voor gas, water, elektra, schoonmaak etc. De definitieve prijs of prijzen wordt/worden bepaald ten tijde van de te verrichten prestatie(s). Meerverbruik met betrekking tot onder andere tijdsduur, extra voorzieningen/inzet van de beheerder of namens de beheerder wordt achteraf op nacalculatiebasis aan de wederpartij in rekening gebracht.
5. Betaling dient te geschieden, indien niet anders is overeengekomen, binnen veertien dagen na factuurdatum, zonder recht op korting, schuldvergelijking of opschorting. Er zal door KdT geen aanbetaling of borgsom gevraagd worden. Wanneer betaling van een toegezonden factuur niet heeft plaatsgevonden binnen veertien dagen na factuurdatum, is KdT gerechtigd aan de wederpartij een vergoeding wegens renteverlies te berekenen ten bedrage van de wettelijke 2% – gerekend vanaf de factuurdatum – over het totale bedrag van de factuur. KdT is voorts gerechtigd buiten de hoofdsom en de rente van de wederpartij te vorderen alle incassokosten die door niet-betaling zijn veroorzaakt, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke.
6. KdT brengt een belaste verhuur (BTW) in rekening. Door ondertekening van het huurcontract geeft huurder te kennen in te stemmen met deze belaste verhuur.
7. De wederpartij heeft het recht een gesloten overeenkomst zonder opgaaf van redenen te annuleren. In dat geval is de wederpartij gehouden om aan KdT, zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is, een vergoeding te betalen gelijk aan het hierna genoemde gedeelte van de verschuldigde totale prijs. De verschuldigde vergoeding dient te zijn betaald binnen 14 dagen na verstrekking van een factuur ter zake door KdT. Artikel 5 van deze voorwaarden is van overeenkomstige toepassing. Deze vergoeding bedraagt 10% van de huursom in geval van annulering tot zes weken vóór de ingangsdatum van de huur en 50% van de huursom bij annulering korter dan drie weken en langer dan twee weken vóór de ingangsdatum van de huur. De volle huursom is verschuldigd indien de wederpartij korter dan twee weken vóór de ingangsdatum van de huur annuleert of van het gehuurde geen gebruik maakt, om welke reden dan ook, zelfs indien er sprake is van overmacht.
8. KdT aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel op de overeengekomen dag niet beschikbaar zijn van de betreffende locatie behoudens in geval de oorzaak direct aan enig handelen dan wel nalaten van KdT te wijten zou zijn. Onder overmacht zal in ieder geval worden verstaan bedrijfsbelemmerende omstandigheden, zoals staking, brand, vorst, overstroming, weigeren vergunningen door de overheid, oproer, mobilisatie, oorlog enz.
9. De wederpartij is gehouden het gehuurde slechts te gebruiken voor dat doel waarvoor de overeenkomst met KdT is aangegaan en welk doel daarbij aan KdT is meegedeeld. De wederpartij staat jegens KdT in voor alle personen die zich op uitnodiging van de wederpartij of anderszins wegens enige relatie met de wederpartij in of in de nabijheid van de door KdT aan de wederpartij verhuurde locatie bevinden. Zij is jegens KdT aansprakelijk voor alle door deze personen veroorzaakte schade, uit welke hoofde ook en hoe ook ontstaan, zulks onverminderd de aanspraken welke KdT jegens die personen heeft. De wederpartij draagt er in alle redelijkheid zorg voor dat omwonenden van het gehuurde en geen overlast van de activiteiten van de wederpartij zullen ondervinden. De wederpartij dient zich aan de voor de locatie geldende specifieke geluidsnormen te houden. KIdT informeert de wederpartij daarover. Geluidsnormen plegen overschreden te worden zodra gebruikgemaakt wordt van versterkte muziek. De wederpartij dient zich te houden aan de huisregels van KdT.
10. De wederpartij staat ervoor in dat de in de locatie te houden activiteiten op geen enkele wijze stuitend zullen zijn, beledigend dan wel indruisend tegen de wet of de goede zeden, een en ander naar het oordeel van KdT. De officiële bestemming van KdT is mulifunctionele ruimte. Vergaderingen, workshops, trainingen, Bed & Breakfast, etc. vallen hier automatisch onder. Voor eventuele feesten of andersoortige luidruchtige evenementen kunnen afwijkende vergunningen benodigd zijn. Hiertoe zijn art. 10, 11, 12 en 13 opgenomen. Bij overtreding van deze artikelen is KdT bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en behoudt zich het recht voor compensatie te eisen voor de gederfde huurinkomsten.
11. De overeengekomen gebruiksperiode omvat mede de tijd benodigd voor het inbrengen en verwijderen van aan huurder toebehorende goederen in en uit de gehuurde locatie. Voor overschrijding van de gebruiksperiode van het gehuurde respectievelijk op-en afbouw ten behoeve van het evenement die buiten de overeengekomen huurperiode plaatsvindt, is toestemming van KdT vereist.
12. Direct na een evenement dient de locatie te worden ontruimd, (veeg-) schoongemaakt te worden en te worden opgeleverd in de staat waarin de huurder deze aantrof, een en ander ten genoegen van KdT. De wederpartij is verantwoordelijk voor de afvoer van materialen, afval e.d. Het inbrengen en verwijderen van goederen in en uit de locatie dient te geschieden onder toezicht en op aanwijzing van KdT of iemand namens deze.
13. De wederpartij is volledig verantwoordelijk, en dient tijdig zorg te dragen, voor het verkrijgen van vergunningen voor zover deze overeenkomstig wettelijke voorschriften vereist zijn voor de bijeenkomst.
14. Het is de wederpartij behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet toegestaan bouwkundige voorzieningen, tijdelijke extra aansluitingen enz. in het gebouw te treffen, daaronder begrepen het slaan van spijkers in muren, vloer of houtwerk, het ophangen aan het gebouw van lichten e.d., alles in de ruimste zin des woords. Het bedienen van technische apparatuur van het gehuurde alsook het betreden van de dienstruimten mag uitsluitend geschieden in overleg met KdT en is geheel op eigen risico. Voorzover van toepassing dient door of namens de wederpartij uiterlijk zes weken vóór het evenement aan KdT een draaiboek ter goedkeuring te worden voorgelegd, waarin in ieder geval zijn opgenomen de stroomvoorzieningen waarvan men gebruik wil maken alsmede de inrichting van de locatie. KdT verplicht zich dit plan binnen een week beoordeeld te hebben. Apparatuur die door of namens huurder op de locatie wordt gebruikt, dient te voldoen aan NEN 3040.
15. KdT is niet aansprakelijk voor de bezittingen van derden die zich in de locatie bevinden en is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade, diefstal of letsel aan personen en zaken.